A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L - Z
Indice
A
Abutting curls
, liangjuan xiangdi.
Alcove bedstead, babuchuang.
Allover grape pattern, manmian putao.
Alternating-square-openings lattice, pinzi Iingge.
Angular spirals, huiwen.
Apron, yatiao.
Apron or apron and spandrel made by joining the straight, cuan yazi.
Apron and spandrels, yazi.
Apron-head spandrel, yatou.
Arch-shaped apron, quankou yazi.
Arch-shaped inner frame, quankou.
Armchair, fushouyi.
Armchair with circular rest, quanyi or yuanyi.
Armchair with four protruding ends, sichutou guanmaoyi..
Armrest, pingji.
Arms of a chair, fushou.
Assembling a mortised-and-tenoned frame with floating panel, cuanbian dacao zhuangban.
Assembling the curved, doucu.
Assembly, dou.

Torna su

B
Back of chair or throne, kaobei.
Bamboo-shaped, zhujiewen.
Bantam, kuancai. See also Coromandel.
Barbarian seat, huchuang.
Base stretcher, guanjiaocheng.
Basket back, kaolaoyang.
Beading, dengcaoxian.
Bed, chuang.
Bed railing made by joining the straight, cuanjie weizi.
Begonia-shaped, haitangshi.
Bench-shaped pillow, zhendeng.
Blood ju wood, xieju.
Board and stand desk, daban shu'an.
Book cabinet, shuchu.
Book shelf, shuge or shujia.
Bosses, guding.
Box-construction bed, kunmenchuang.
Boxwood, Buxus microphylia, huangyang, and xiangsimu, an alternative name for jichi wood.
Boy riding a qilin, qilin songzi.
Bracket, queti or tatou.
Bracket model, dougongshi.
Brightening-the-feet opening, liangjiao.
Buddhist pedestal, xumizuo.
Bulging leg, gutui.
Burl of nan wood, doubainan or toubainan.
Burl wood, yingmu or yingzi.

Torna su

C
Cabinet, chu or gui.
Cabinet without a central removable stile, yingjimen.
Cabinet's cap, guimao.
Cabriole leg, sanwantui.
Canopy bed, jiazichuang.
Canopy bed with front railings, menweizi jiazichuang.
Canopy lattice, guayan.
Cap, see Cabinet's cap.
Carpenter's-square lattice, quchishi.
Carpenter's-square lattice railing, quchi Ian’gan.
Carpenter's-square leg, waque.
Carving, diaoke.
Central panel of a clothes rack or washbasin stand with towel rack, zhongpaizi.
Central panel of a screen set in a stand, pingxin.
Central removable stile, shuan'gan.
Chair, yi.
Changing the level of stretchers, gancheng.
Chess table, qizhuo.
Chest, xiang.
Chicken-wing wood, jichimu.
Clothes rack, yijia.
Cloud design, yunwen.
Cloud-head design, yantouwen.
Cloud-surrounded-by-confronting-dragons motif, duoyun shuangchiwen.
Coffer, rnenhuchu.
Collapsible mirror platform, paizishi jingtai.
Comb-back chair, rnushubei.
Complete veneer, baoxiang.
Completed part, shanhuo.
Compound wardrobe in four parts, sijiangui or dingxiang ligui.
Concave moulding, aomian, dawa or wamian.
Continuous floor stretcher, tuoni.
Continuous flow, jiaoquan.
Convex apron and bulging leg ending in a horse-hoof foot, gutui pengya.
Convex moulding, gaimian, hunmian or tumian.
Convex surface, see Convex moulding.
Corner-leg altar table, gongzhuo.
Corner-leg painting table, huazhuo.
Corner-leg table, zhuo.
Coromandel, kuancai. See also Bantam.
Court costume cabinet, chanyigui.
Crack patterns, duanwen.
Crossed stretchers, shizicheng.
Curling limbed dragon, caolong.
Curling tendril design, juancaowen.
Curved rest of a chair, yiquan.
Curved transverse brace, wandai.
Cushion, yinnang.

Torna su

D
Dalbergia hainanensis, hainantan.
Dali marble, dalishi.
Daybed, ta.
Decorative opening, yumendong.
Decorative strut, qiazihua.
Decorative strut in the form of double interlocking circles, shuangtaohuan qiazihua.
Desk tray or desk treasure tray, duchengpan, dushengpan, or duzhenpan.
Devil's face, guimian.
Display cabinet, Iianggegui.
Dividing-the-heart motif, fenxinhua.
Door pillars, rnengzhu.
Door pivot mortise, jiuwo.
Door pivot of a round-corner cabinet, rnengzhou.
Door with five horizontal members, wumomen.
Double convex moulding with flat edges, shuanghunmian ya bianxian.
Double-faced openwork, Iiangmianzuo.
Decorative strut in the form of double-interlocking circles, shuangtaohuan qiazihua.
Double-mitred tenon, gejiansun.
Dovetailed groove for the penetrating transverse brace on the back of a floating panel, daikou.
Dovetailed tenon, yindingsun.
Dragon-and-phoenix joint, see Tongue-and-groove joint.
Dragon design, longwen.
Dragonfly leg, qingtingtui.
Drawer frame, choutijia.
Dressing case, guanpixiang.
Drum stool, zuodun and gudun. Also called embroiderv stool, xiudun.

Torna su

E
Ebony, wumu.
Edge beading, qibianixian.
Eight Immortals table, baxianzhuo.
Elongated bridle joint, jiatousun.
Embracing drums, baogu.
Embracing-shoulder tenon, tuojiansun.
Embroidery stool, xiudun.
Endless wan motif railing, wanzi Ian'gan.
Evened flange, qiaotou.
Exposed tenon, mingsun.
Extension table, jiezhuo.

Torna su

F
Face plate, rnianye.
Fan-shaped table, shanmianzhuo.
Fire-cracker-shaped opening, puozhangtong.
Fish glue, biaojiao.
Five joined pieces, wujie.
Flat edges of a moulding, yabianxian.
Flat-top narrow recessed-leg table, pingtouan.
Floating panel, mianxin.
Floating panel with lowered edges on the outside, waishuacao.
Floating panel with raised centre, luotang caigu.
Floor base stretcher, zhuodi guanjiaocheng.
Floral sprays, zhezhihua.
Flush, pingzhuang; also pingxiang.
Flush metalwork, wocao pingxiang.
Folding chair, jiaoyi
Folding chair with curved rest, yuanhoubei jiaoyi.
Folding daybed, zhedieta.
Folding mirror platform, zhedieshi jingtai.
Folding screen, weiping.
Folding side chair, zhihoubei jiaoyi.
Folding stool, most commonly rnazha; also jiaowu.
Folding washbasin stand, zhedieshi mianpenjia.
Food box, shige.
Food cupboard, qisimao.
Footrest stretcher, tajiaocheng.
Footstool, jiaota, jiaochuang or tachuang.
Four-cloud motif, sicuyunwen.
Four Immortals table, sixianzhuo.
Four-post canopy bed, sizhuchuang.
Four-sided inner frame, quankou.
Frame, biankuang.
Frame-thickening inserts, duobian.
Front, kanmian.
Front or a drawer, choutilian.
Frontward-curving legs, xianglutui. Also pietui.
Full-length mirror, chuanyijing.
Full-moon opening, yueliangmen

Torna su

G
Giant's arm brace, bawangcheng.
Ginkgo wood, Ginkgo biloba, yinxing.
Gold designs hammered into iron, jianjin.
Gooseneck front posts, ebo.
Groove, suncao

Torna su

H
Half-and-half relief, bancaodi.
Half-moon table, yueyazhuo.
Half table, banzhuo.
Hand-carried box, tihe.
Handle, tihuan.
Hanger tenon, guaxiao.
Hanging spandrel, guaya.
Hard seat, yingti.
Hasp, paizi.
Hexagonal-seat chair, liufangyi.
Hidden compartment, guitang.
Hidden drawers, anchouti.
Hidden storage, mencang.
Hidden tenon, mensun.
High humpbacked stretcher, gaogong luoguocheng.
High table, gaozhuo.
High waist, gaosuoyao.
Hole-protecting coin, huyanqian.
Hong wood, hongmu.
Hook-and-plug tenon joint, gouguadiansun.
Homless dragons intertwined with lingzhi fungus, chihu nao Iingzhi.
Horse-hoof edge, matibian.
Horse-hoof foot, mati.
Hourglass-shaped stool, quanti.
Huali wood, Ormosia henryi, huali. Also huaIù.
Huanghuali wood, Dalbergia odorifera, huanghuali. Also jiangxiang huangtan.
Humpbacked stretcher, luoguocheng.
Humpbacked stretcher with decorative struts, luoguocheng jia qiazihua.
Humpbacked stretcher with pillar-shaped struts, luoguocheng jia ailao.

Torna su

I
Ice-plate edge, bingpanyan.
Incense stand, xiangji.
Indented box lid, zikou.
Indented corner moulding, wojuexian.
Inkstone screen, yanping.
Inlay, xiangqian.
Inner frame, zikuang.
Inserted shoulder joint, chajiansun.
Inset panel on a recessed-leg table with side panels, dangban.
Ivory inlay, yaqian.

Torna su

J
Jichi wood, jichimu.
Join, cuan.
Joining the straight, cuanjie.
Joining the straight and assembling the curved, cuan dou.
Ju wood, Zelkova schneideriana, jurnu

Torna su

K
Kang, kang.
Kang cabinets, kanggui.