L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
home
A - K
torna a indice
Indice
A-K
L
Lamp-hanger chair,
dengguayi.
Large bed with full-moon opening, yuedongshi dachuang.
Large bench, chundeng.
Large leaf elm, dayeyu or juyu.
Large square box carried on a pole, dafang gangxiang.
Large tables with ornamental openings on four sides, kunmen 'an.
Lattice or latticework, cuan dou.
Leather-strip moulding, pitiaoxian.
L
eather-strip moulding and beaded moulding with concave centre, pitiaoxian jia wa’er
Leg-encircling, guotuizuo.
Leg-encircling stretcher, guotuicheng.
Lock knob, niuti or suobi.
Lock tongue, suoxiao.
Long bench, changdeng.
Long narrow bench, tiaodeng.
Loose tenon, huoxiao.
Lotus leaf support, heyetuo.
Low table with extended legs, aizhuozhantuishi.
Lower part of a compound wardrobe in four parts, ligui.
Lowered centre apron, watangdu.
Lowering the surface of the wood, cai.
Lowest stretcher on a cabinet, dicheng.
Lucky grass, jixiangcao.
Luohan bed, luohanchuang.
Luohan bed railing lattice made by assembling the curved, doucu weizi.
Luohan bed railing lattice made by assembling the curved together with joining the straight, doucu weizi.
Luohan bed-with five-panel screen, wupingfengshi luohanchuang.
Luohan bed with seven-panel screen, qipingfengshi luohanchuang.
Luohan bed with three-panel screen, sanpingfengshi luohanchuang.
Lute table, qinzhuo.

Torna su

M
Marble, dalishi.
Medallion, kaiguang.
Medicine chest, yaoxiang.
Medium-sized picnic box, shige.
Melon-shaped moulding, gualengxian Also tiangualeng.
Metal hinge, heye.
Metal pivot, zhouding.
Metal pull, diaopai.
Metalwork ornaments, jinshu shijian.
Mirror box, jingxiang.
Mirror platform, jingtai.
Mirror stand, jingjia.
Mitre, gejian.
Mortise and tenon, sunrnao.
Mortise-and-tenon jrnnt at which three square members meet at one corner, zongjiaosun.
Mortise-bearing frame member, rnatou. Sec also Short horizontal frame member.
Mother-of-pearl inlay, luodianqian or qianluodian.
Moulding, xianjiao

Torna su

N
Nan wood, Phoebe nanmu, nanrnu.
Narrow kang table, kangji.
Narrow recessed-leg kang table, kang’an
Narrow rectangular table with corner legs, tiaozhuo or qinzhuo.
Narrow rectangular table with recessed legs,. tiaoan.
Narrow table with drawers, choutizhuo.
Narrow waistless table, ji.
New huali wood, xinhuali.
New jichi wood, xinjichimu.
Noodles cabinet, rniantiaogui

Torna su

O
Official's hat armchair, guanrnaoyi. See also Southern official's hat armchair.
One-drawer coffer, guisai.
One-hundred-precious-material inlay, baibaoqian.
One-incense-stick beading, yizhuxiang.
One-part square-comer cabinet, yifengshushi.
Open shelf, liangge.
Opening, touguang.
Opening with cusped upper edge, zaohuornen.
Openwork carving, toudiao.
Ornamental openings or medallions with cusped upper edges, kunmen.
Ornamental panel, taohuanban.
Outer panel, yusaiban.
Outward-curving apron, pengya.
Outward~urving horse-hoof foot, waifanmati.
Ox hair crack pattern, niumaoduan.
Ox head side chair, niutoushiyi

Torna su

P
Pagoda pattern, buotawen.
Pair of phoenixes facing the sun, shuangfeng chaoyang.
Panel tongued-and-grooved into a frame, zhuangban.
Peg tenon joint, xiedingsun.
Penetrating transverse brace, chuandai.
Pierced knob, niutou.
Pillar-shaped strut, ailao.
Pillow screen, zhenping.
Platform, diping.
Planted tenon, zaisun.
Post, lizhu.
Protruding end, diaotou.
Protruding top, penmianshi.
Pseudo thrice attached, jiasanshang or zhenliangshang.
Pull, lashou.

Torna su

R
Railing, lan'gan.
Railing decorated with carpenter's-square lattice, quchi Ian 'gan.
Railing on Luohan and canopy bed, chuangweizi.
Railing on Luohan bed consisting of frames with inset panels, cuanbian zhuangban weizi.
Recessed, luotang.
Recessed-leg altar table, gongan.
Recessed-leg painting table, huaan.
Recessed-leg table, an.
Recessed-leg table with everted flanges, qiaotouan.
Recessed-leg writing table with drawers, shu 'an.
Rectangular stool, changfangdeng.
Relief and openwork carving, fudiao toudiao jiehe.
Relief carving, fudiao.
Relief carving on diaper ground, jindi fudiao.
Relief on smoothed ground, chandi fudiao.
Removable-panel screen set in a stand, chapingshi zuoping-feng.
Roller stool, gundeng.
Rose chair, rneiguiyi. See also Writing chair.
Rosewood, Pterocarpus indicus, qiangweirnu.
Round-corner cabinet, yuanjiaogui.
Round stool, yuandeng.
Rounding the edges, daoleng.
Running horse tenon, zoumaxiao.

Torna su

S
Sag, tayao
Screen, pingfeng.
Screen set in a stand, zuopingfeng.
Screen-type mirror platform, pingfengshi jingtai.
Scroll termination, juanshu.
Scrolling lotus design, chanzhi Iianwen.
Seat, yideng.
Seat railing, weizi.
Shadow wood, yingmu.
Shelf, jiage or tiban.
Shelf supported by two separate stands, jitui jiage.
Shoe-foot, dunzi.
Shoe-foot with cloud ends, flower-patterned embracing drums, and standing spandrel, ruyjyun baogu quhua zhanya.
Short horizontal frame member, rnatou.
Short horizontal members on the base of a washbasin stand, hengguaizi.
Side chair, kaobeiyi.
Side floor stretcher, tuozi.
Side of a cabinet, guibang.
Side posts of an armchair, liandaoba or lianbanggun.
Side stretcher, hengcheng.
Silver designs hammered into iron, jianyin.
Six Immortals table, liuxianzhuo.
Six-post canopy bed, liuzhuchuang.
Slanted apron, pishui yazi.
Slanted wan motif, xiewanzi.
Slide lock tenon, zasun. See also Running horse tenon, zoumaxiao.
Small chest, xiaoxiang.
Smoothed ground of relief carving, pingdi.
Soft mat seat of woven cane, tengti.
Soft mat seat of cane, palm or silk for stools, chairs and beds, ruanti.
Solid board railing, dubanweizi.
Solid board top, dubanmian.
Solid piece of jade, yikuaiyu.
Southern cypress, nanbai.
Southern official's hat armchair, nanguanmaoyi
Spandrel, jiaoya.
Splayed legs, cejiao.
Split moulding, piliao.
Square-corner cabinet, fangjiaogui.
Square or rectangular frame, bianma.
Square stool, fangdeng.
Square tables of various sizes, fangzhuo.
Standing spandrel, zhanya.
Stepped apron moulding, tuosai.
Stepped chair stretchers, bubugao gancheng.
Stool, deng or wudeng.
Straight form, simianpingshi.
Straight leg, zhizu.
Straight shoulder joint, qijianbang.
Straight stretcher, zhicheng.
Stretcher, chengzi.
String moulding, xianwen.
Stylized homless dragon design, chiwen.
Stylized homless dragon design in medallion, tuanchiwen.
Sugar-cane squeezer, ganzhechuang.
Sword-ridge moulding, jianjileng.

Torna su

T
Tables, zhuoan.
Tea table, chaji.
Tenon-bearing frame member, dabian.
Three-dimensional carving, yuandiao.
Three-drawer coffer, liansanchu.
Three joined pieces, sanjie.
Three spandrels to one leg, yituisanya.
Three spandrels to one leg and a humpbacked stretcher,yituisanya luoguocheng.
Thrice attached, zhensanshang.
Throne, baozuo.
Throne-type mirror platform, baozuoshi jingtai.
Tieli wood, Mesua ferrea, tielimu.
Tiers, zhuang.
Tongue, bianhuang.
Tongue-and-groove joint, longfengsun.
Top rail, da'nao.
Transverse brace, dai.
Trestle table, jiaji’an.
Trousseau coffer, jiadi.
Truth-bringing incense, jiangzhenxiang.
Twice attached, zhenliangshang.
Twisted rope pattern, ningrnahua or shengwen.
Two-drawer coffer, lianerchu.
Two-incense-stick beading, liangzhuxiang.
Two-seater bench, errendeng.

Torna su

U
Unmitred joint of apron and leg, qiyatiao.
Up-and-down lotus flower design, yangfu lianwen.
Up-and-down mountain design, yangfu shanzi.
Upper part of a compound wardrobe in four parts, dingxiang.
Upward-folding stool, shangzheshi jiaowu.
Upward-tapering member, haoziyi.

Torna su

W
Waist, suoyao.
Waisted, yousuoyao.
Waistless, wusuoyao.
Waistless narrow rectangular table, tiaoji.
Wan motif, wanzi.
Wanli display cabinet, Wanli gui or Wanli ge.
Washbasin stand, aimianpenjia or mianpenjia.
Washbasin stand with towel rack, guornianpenjia.
Water-stopping moulding, lanshuixian.
Wave lattice, bowen.
Well lattice, jingzi lingge.
Wide corner-leg writing table with drawers, shuzhuo.
Wide kang table, kangzhuo.
Wide trestle writing table on stands with drawers, jiaji shu’an.
Windmill lattice, fengcheshi.
Wine table, jiuzhuo.
Wood-hinged cabinet, rnuzhoumengui.
Wood inlay, muqian.
Wood or bamboo nail, xiaoding.
Writing chair, wenyi. See also Rose chair.
Z
Zitan wood, Pterocarpus santalinus, zitan. See also Rosewood.
Zuo wood, Quercus dentata, zuomu.

Torna su